Sağlık varlıkla ve bireysel varlık toplumsal varlıkla kupledir, bunlardan birisinin nitemsel varlığı diğerinin nitemsel var- lığını etkiler. Eğitim ise bunların hepsinin nitelik ve nicelik- lerinin artırılmaları sürecidir, bu sürecin bir parçasıdır ve bunların tümüyle kupledir.
Eğitimin yukarıda söz edilen niteliği onu toplumsal açıdan zorunlu kılar, ancak bizim gibi toplumlar için daha akut bir durum da söz konusudur: Yaşam (dar / düz anlamda varlık) ve sağlığımızı sürdürebilmemiz için dış ödemeler dengemize özen göstermemiz mutlaka gerekmektedir ve bunun da zorunlu yönü eğitim ve öğretimle toplumsal üretimi/katma değeri artırmak üzerinden geçmektedir.
Eğitim etkin olarak yapılabilmek için zamanında, yerinde ve tüm etkilenen organlara hitap ederek, onları etkin kullanarak/kullandırarak yapılmalı- dır. Bireylerin değişik özgeçmişleri ve gelecek algılamaları bu işlemin bireysel yapılmasını gerektirir. Bireysel eğitim ise en gelişmiş toplumların bile ödeyemeyeceği düzeyde harcama gerektirir.
Bugün için gelişmiş toplumlarda uygulanan model öğretici başına 12-20 öğrenci, etkin sistem ve geniş ölçüde labo- ratuar olanaklarından yararlanma olarak özetlenebilir. Bu kümenin her bir öğesi de geniş ölçüde bilgisayar deste- ğinden ve/veya Internet olanaklarından yararlanmakta- dır ancak yalnızca bilgisayar ve Internet öğreticinin yerini tamamen alabilmiş değildir.
Uzun vadede de bu asimtotik değere erişim pek beklenmemelidir. Gerek ögreticinin bir insan olusu nedeniyle öğ- rettigi diğer insanlarla kurmayı başardığı bağlar ve sergi- lediği esneklik; gerekse öğrencinin aynı zamanda sosyal bir varlık olduğunu yaşayarak öğrenmesi gerekliliği bizleri bu mekanik asimtottan uzak tutacaktır.
Denge noktası , toplumun gelişmişlik düzeyi ve ödeme gücüne bağlı olarak, kişi başına bilgisayar kullanımının a- simtotik olarak bire yaklaşması ve bu donanımın bugün künden çok daha etkin yazılımlarla desteklenip yine pay- laşılan bir öğretici dentimindealtında eğitimde etkin olması olacaktır denebilir.
Bu gerçek bir çok toplumda olduğu gibi toplumumuzda da uzun süre önce görülmüş ve bu yönde adımlar atıl- mıştır, adımlar sürdürülmektedirler de. İki hususta eksik- liğimiz göze çarpmaktadır:
1: Kurumlar aradı koordinasyon ve işbölümü;
2: Ögrencinin interaktif çalışabilme olanağı.
Birinci husus bizim erisimimiz disindadir, eğitim politikaları karar verenleri düzeyinde girişimler gerekir. Bu sayfa- larla amaçladığımız öğrenciye yeteneğine göre etkileşimli bir çalışma ortamı sunabilmektir. Eğitimin pratik amacı toplumsal işbölümü içerisinde, eğitilen kişi çalışma çağına geldiğinde, boş olacağı düşünülen bir pozisyona kişiyi hazırlamaktır. Bu şekilde kişi toplum için elinden gelenin en iyisini yapmış olacaktır. Test-dr. Bu amaca yönelik katkı sağlayabilir olmaktan uzaktır.

Biz uluslarası eğitim normları içerisinde olan konuları birer birer konuyu kapsayan test sorularının çözülmeleriyle anlaşılır hale getirmek, anlaşılmalarını sağlamak için çaba harcadık. Konuyu soruların çözümleri sırasında anlatmaya ve öğrenciyi erişebileceği en üst noktaya çıkabileceği merdivenlerin önüne eriştirmeye yönelik emek verdik.
Bir konuya ilşikin sorularımız konunun tümünün anlaşılmasını sağlamaya yöneliktirler. öğrencinin yeteneğine göre basamaklama da yapılmıştır. Daha geç anlayan öğrenciler için, sorunun zorluğuna göre değişen sayıda, bir dizi yadım seçeneği sunduk. Bu şekilde çözüm için geçilmesi gerekli olan yol üzerinde kişiye göre değişen sayıda bakılabilecek işaret tabelaları koyarak yönlendirme yapmaya çalıştık.
Tabi öğrenim halkalarının birinden diğerine geçmeköğrencinin bir önceki halkada ne denli başarılı olduğunun eşitlik, eşit haklara sahiplik, ilkesi içerisinde sınanması ile yapılmak durumundadır. Okulları yöresel değişiklik gösteren ülkemizde bu sınama her adayın tüm adaylar için hazırlanan ek bir veya bir kaç sınavdan geçmesi ile yapılagelmektedir.
Toplumsal işbölümünün tamamlanamamış olması ve biraz da gelişmiş ülkelere göre daha hızlı olan nüfus artışı her bireyi olabildiğince üst düzey eğitim alma isteğine yönlendirmektedir. Böylece de amaç sınav kazanmak haline dönüşmektedir çünkü sınav kazanmaksızın bir öteki halkaya geçmek olanaksızdır. Bu gerçeği de dikkate aldık ve sınava hazırlanmayı, sınav koşullarına basamaklı olarak yaklaşarak daha kolay hale getirmeye çalıştık. Böylece hem konunnun anlaşılmasına hem de sınava hazırlık yapılabilmesine yönelik sonuç verebilir hizmet sunabilmiş olduk.
Sitemiz konu anlatımlarının Internette bulunabileceği konularda konu anlatımına yönelik bağlantılar vermekle yetinmeyi eğlemiştir. Bazı konuları doğrudan biz de anlatmaya yönelik bir gereksinme algıladık ve bunu yaptık. Yine kişinin yetenek ve isteklerine göre ona seçim olanakları sunarak konu anlatmaya özen gösterdik.
Yine önemli bir husus da konuyu anlamanın yanında soruyu pratik reçetelere sahip olarak olabildiğince çabuk çözebilme becerisidir. Sınav süresi her bir sorunun çözümünü en kısa yoldan bulmayı ve en kısa sürede gerçeklemeyi zorunlu hale getirmektedir. Anlamış olma veya çözebilir olma değil en kısa sürede çözebilir olma ön plandadır. Soruların çözümünde reçeteler uygulamaya ve kısa yolar denemeye ilişkin bilgileri de sizlere aktarmaya çalıştık, bunun için ek çaba harcamak zorunda kaldık.
Sitemizi kullanarak konuları birer birer anlayacağınıza ve sonuçta sınavda başarılı olabileceğinize yönelik inancımız tamdır.
Başatılar dileriz.